درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

فامیلهای نزدیکتان را در آغوش می کشید : مراقب خیانتکاران باشید .

بچه هایتان را درآغوش می کشید : شادی بزرگ در پیش است .

دیگران شما را درآغوش می کشند : پول

یک غریبه را درآغوش می کشید : یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد .

غریبه ها شما را درآغوش می کشند : وقتش رسیده که نقشه هایتان را دنبال کنید .

زن یا نامزد شما ، شخص دیگری را درآغوش میکشد : تنهایی و گرفتاری

شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش میکشد : عمر شما طولانی خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید