بدان که استادان این فن در تاویل به در خواب دیدن ، خلاف است . بعضی گویند : مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود ، و بعضی گویند که فرزند باشد و بعضی گویند بیماری است . و آن که حکم بیماری کرد ، چنین گویدکه : آن چون به گونه زرد است ، دلیل بر بیماری کند و آن که گفت سفری دراز است ، با رنج ت بدان معنی که گفت جبرئیل آدم را ، در وقت بیرون آمدن از بهشت به وی داد و حکم به سفر دراز با غم و اندوه ورنج ، از این رو است که سفر آدم از بهشت به دنیا بود ، با معنی که گفتند : چون آدم علیه السلام بدنیا آمد ، از خوردن آن به . منی زیاد شد ، لاجرم از وی چندین فرزندان بوجود آمدند و آنان که گفتند از مهتری بزرگ منفعت بیند یا ثنای نیکو ، بدان معنی گفتند که دهنده آن جبرئیل علیه السلام است و ستاننده آن آدم و بوی خوش آن ثنای نیکو است و چنان دانید که هر خوابی که استادان تعبیر آن کرده اند ، از گزاف نگفته اند .

ابراهیم کرمانی گوید :

به در خواب دیدن بیماری است . خواه که به وقت و خواه بی وقت بود . اگر به گونه زردتر است ، بیماری صعب تر است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به رنگ سبز بود ، به تاویل فرزند است و چون به غیر وقت خود بیند و به رنگ زرد بود بیماری است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دسته ای از معبران اصلا درباره به چیزی ننوشته اند . گوئی در منطقه ای که آن ها می زیسته اند به وجود نداشته و آن ها این میوه معطر و خوشبو را نمی شناختند تا در اطرافش تعابیری بنویسند . آن ها هم که درباره به نوشته اند چنان عقاید مختلفی ابراز داشته اند که خواننده نمی داند کدامین را به عنوان تعبیر درست و دقیق بپذیرد . از امام صادق علیه السلام نقل است که اگر به وقت و به فصل رسیدن یعنی پائیز دیده شود و سبز باشد فرزند است و در غیر فصل یعنی در فصول دیگر سال رنگش زرد باشد بیماری است . برخی از معبران نیز همین نظر را دارند ولی عده ای دیگر معتقدند که دیدن به در خواب چه به فصل باشد و چه غیر فصل نیکو است و دلیل بیماری نمی تواند باشد . در افسانه ها نقل است که آدم و حوا چون از بهشت خداوند رانده شدند و هر یک به گوشه ای از زمین خاکی فرود آمدند ، جبرئیل حامی وحی و فرشته مقرب به هنگام خروج آدم از بهشت یک به او داد . به همین علت بر مبنای این افسانه می گویند دیدن به در خواب نشانی است از سرگردانی و پریشانی و شکست و ناکامی و دسته ای دیگر از معبران به علت رنگ به که زرد است آن را نشان بیماری و کسالت دانسته اند . اما به میوه ای است خوش طعم و معطر با مزه ای خوب که از آن اغذیه و مربا و شربت تهیه می کنند و دیدنش در خواب نیک است به هر حال که باشد چه سبز و چه زرد و چه پخته و چه خام و ناپخته .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب میوه : شما وارث ثروت بزرگی خواهید شد .

درخت به : خبرهای بسیار خوش

یک درخت به پراز شکوفه : لذت و شادی در انتظار شماست .

شما به می چینید : دشمنان به دنبال درگیری با شما هستند .

به می خورید : خوشبختی و سلامت

به می پزید : یک زن بدنام شما را عذاب خواهد داد .

مربای به درست می کنید : طلبکاران بدنبال شما هستند .

به های پوسیده : مشکلات بسیار در انتظار شماست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید