لوک اویتنهاو می گوید :

بوته : خوشبختی در عشق

بوته پربرگ : خطر کمین کرده است

بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است

کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب بوته‌ی سبزی مشاهده‌ی کنید ، بیانگر آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . مشاهده‌ی بوته خشک در خواب ، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است . اگر در خواب بوته‌ی خاری مشاهده کنید ، به این معنی است که اتفاقات ناگواری پیش رو دارید . اگر در خواب ببینید که خاری به دستتان رفته است ، یعنی دچار گرفتاری می‌شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

پرورش دادن بوته‌ی شاه دانه در خواب ، دلالت بر جدایی از دوستان است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید