محمد بن سیرین گوید :

بوتیمار به خواب ، روزی است . اگر بیند بوتیمار رابگرفت ، دلیل که به قدر آن از زن مال و روزی یابد . اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وی بخورد ، دلیل که به قدر آن از مال زن بخورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

بوتیمار درخواب بزرگی است . اگر بیند بوتیمار را بگرفت و به خانه آورد ، دلیل که از خویشان خود زنی خواهد و از او منفعت یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار دیگر می رود . دیدن بوتیمار در خواب ما خبری است که از دور دست ها به ما می رسد . چنان چه مسافر یا گمشده ای داشته باشیم و در خواب بوتیمار ببینیم از مسافر یا گمشده ، خبر می رسد ضمنا بوتیمار در خواب امید و دل خوشی است و چنان چه ندانید مرغی که در خواب دیده اید بوتیمار است حکم مرغان دریائی دیگر را دارد و تعبیرش تعبیر همان ماهی خواران است . نزدیک شدن به بوتیمار که یک مرغ وحشی است در بیداری میسر نیست لذا در خواب بر آورده شدن آرزوهای دشوار به صورت نزدیک شده و گرفتن بوتیمار شکل می گیرد و چنان چه در خواب دیدید بوتیماری را گرفتید یا نوازش کردید به یکی از آرزوهای خود می رسید . آرزوئی که فکر می کنید هرگز بر آورده نمی شود . شکار و کشتن بوتیمار غصه و اندوه است . کشتن بوتیمار از بین بردن شانسی است که داریم و چنان چه مشاهده کنیم که با تفنگ یا وسیله دیگری بوتیمار را زدیم و کشتیم به دست خویش موقعیت مناسبی را از بین می بریم و بعد در اندیشه از دست دادن آن غصه می خوریم .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید