محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند کسی را

بوسه

داد ، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است . اگر آن کس مجهول بود ، دلیل که ازجائی که طمع ندارد ، خیر و منفعت یابد . اگر بیند معروفی او را

بوسه

داد ، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیندمردی را به شهوت

بوسه

می داد ، دلیل که از بهر مرده خیر کند ، یا او رابه دعای خیر یاد آورد . اگر بیند مرده وی را

بوسه

می داد ، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد . اگر بیند کسی وی را

بوسه

می داد ، دلیل که طالب و خواستگار وی است . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که مراد و مقصود نیابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

بوسه

دادن ، دلیلش بر چهار وجه است .

اول : خیر و منفعت .

دوم : حاجت رائی .

سوم : بر دشمن ظفر یافتن .

چهارم : سخن خوش شنیدن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برخی از معبران نوشته اند

بوسه

خیانت است و سو نیت و بد دلی چه

بوسه

بدهیم و چه بگیریم . اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود . در بیداری و زندگی روزانه ما

بوسه

وسیله ابراز عشق و محبت است . وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم . در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم . چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می رسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کنند . اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا

بوسه

مرده خیر و برکت است .

لوک اویتنهاو می گوید :

بوسه

بوسیده شدن : جدایی

بوسیدن : عشق دو جانبه

بوسه

دزدکی : عشق سوزان

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب مادر خود را می‌بوسید ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب خواهر یا برادر خود را می‌بوسید ، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است . بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، بیانگر داشتن روابط نادرست است . بوسیدن دشمن در خواب ، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که دست کسی را می‌بوسید ، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد . اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد ، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید . بوسیدن زمین در خواب ، نشانه‌ی غم و ناراحتی است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید