آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بازی بولینگ در خواب ، بیانگر از دست دادن موقعیت‌های مناسب است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که توپ بولینگ را پرتاب می‌کنید ، نشانه‌ی آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری نمایید تا دچار ضرر نشوید ، اگر در خواب ببینید که توپ‌های بولینگ در حال افتادن است ، علامت آن است که نتیجه‌ی کارهایتان را خواهید دید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید