به خواب دیدن ، مردی دزد نابکار مفسد است و حسود . اگر بیند با بوم جنگ می کرد ، دلیل که اور از با مردی جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیکو نباشد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که مردی دزد را قهر کرد . اگربیند گوشت بوم میخورد . دلیل که به قدر آن گوشت ، مال از مردی دزد بخورد . اگر بیند که بچه بوم داشت ، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث . اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد . اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید . اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید