محمد بن سیرین گوید :

بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است . اگر بیند بوی خوش شنید ، دلیل که او نکوهش کنند . اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود ، دلیل است بر مرگ ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند او را خوشبوی کردند ، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید