لوک اویتنهاو می گوید :

بچه

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه

های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک

بچه

: بی عدالتی

بچه

ای که میدود : نیکبختی

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد . اگر بیند او را پسری آمد ، دلیل است او دختری آید . اگر بیند دختری آورد ، دلیل است پسر آورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب

بچه

‌ای را مشاهده کردید ، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‌اید . دیدن

بچه

‌ی لاغر در خواب نشانه‌ی آن است که شما دچار مشکل می‌شوید ، اگر در خواب

بچه

‌ی چاقی را ببینید ، به این معنا است که در انجام کارها موفق می‌شوید . اگر در خواب ببینید که

بچه

‌ای خوابیده ، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت . اگر خواب ببینید که

بچه

‌ای را به قتل رسانده‌اید ، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می‌برید . و اگر در خواب خود را مشغول بازی با

بچه

‌ها دیدید ، نشانه‌ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت می‌رسید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب

بچه

‌ی بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ی آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک

بچه

: خوشبختی در خانه

بچه

خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد .

بچه

های بستگانتان : شادی نا خواسته

بچه

های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلییک دختر

بچه

خواب ببیند که فرار می کند :

طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید