لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید ، نشان‌دهنده‌ی شرکت در یک جشن یا مهمانی دوستانه است .

آنلی بیتون می‌گوید :

خوردن بیسکویت در خواب ، بیانگر آن است که توطئه‌ی دشمنان را بر ملا می‌سازید . اگر دختری در خواب خود را مشغول خوردن بیسکویت ببیند ، دلالت بر توجه‌ی زیادیبه جنس مخالف دارد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیسکویت دارید : یک سفر خوش در پیش دارید .

بیسکویت میخرید : اشتهای شما زیاد خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید