محمدبن سیرین گوید :

بیشه درختان درخواب ، زنی بود بیابانی . اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است ، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد ، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است ، یا کنیزکی خرد که در بیابان او پرورده باشند ، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد . اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید ، دلیل بر شر و مضرت کند . اگر بیند در آن بیشه به جای درختان ، خار بوده ، از آن خارها او را گزند رسید ، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است .

اول : زن بیابانی ،

دوم : کنیزک ،

سوم : منفعت ،

چهارم : غم و اندوه .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که در بیشه‌ای پنهان شده‌اید ، به این معنا است که خطری شما را تهدید می‌کند ، اگر در خواب شخصی را ببینید که خود را در بیشه‌ای پنهان کرده ، به این معنا است که نقشه‌هایش آشکار می‌گردد . اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‌ای سوخته است ، به این معنا است که اتفاقات ناگواری شما را تهدید می‌کند .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

ازیک بیشه گذر می کنید : یک تغییر دلپذیر

خود را در بیشه پنهان می کنید : خطر بسیار بزرگ

دیگران خود را در بیشه پنهان می کنند : عشق شما توام با دلتنگی و نارضایتست .

درختان یا بوته های بیشه را می برید : یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ شده .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید