محمد بن سیرین گوید :

بیل در خواب خادمی است که کارها کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

بیل در خواب خادمی است که کارها به نفاق کند وبعضی گویند بیل در خواب کاری است که با رنج و عذاب حاصل شود . اگر کسی بیند بیل دارد و با آن کاری کند ، دلیل که کار وی تمام شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران سنتی نوشته اند بیل خادمی است که به کارها به نفاق می کند اما بیل وسیله ای است که برای انجام کارهایی به کار گرفته می شود که نمی توان با دست عمل کرد و به آن سر و صورت داد به این علت می تواند سمبول خادم باشد لیکن نفاق او ثابت نمی شود . هر کسی که در انجام کارهای روزانه به شما کمک می کند و شما احساس می کنید که بدون وجود او بسیاری از امور شما مختل می ماند می تواند به صورت بیل در خواب های ماشکل بگیرد . چنانچه در خواب بیلی نو با دسته ای محکم دیدید که احساس کردید به خودتان تعلق دارد و کسی را به کمک می گیرید که قدرتمند و تواناست و چابک و کارآمد اما اگر این بیل دسته ای کوتاه و کهنه و فرسوده داشت و خودش نیز زنگ زده بود معین و یاور شما هرکس هست آزردگی و کدورت دارد . گرفتن بیل ، گرفتن کمک از دیگران است و دادن بیل یاری رساندن .

آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی بیل در خواب ، بیانگر آن است که در زندگی بیشتر به کار می‌پردازید تا به تفریحات . کار کردن با بیل در خواب ، بیانگر آن است که برای رسیدن به رفاه در زندگی سعی و تلاش زیادی خواهید کرد . اگر زنی در خواب ببیند با بیل سرکجی مشغول کندن زمین می‌باشد ، به این معنا است که در انجام تمام کارها به خود مستقل است . اگر خواب ببیند که با بیل به شما حمله می‌کنند ، به این معنا است که توطئه‌ی دشمن را بر ملا می‌سازید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید