ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند بیهوش شد ، چنانکه عقل او زایل شد ، دلیل است که او را کاری پیش آید ، که در آن سرگشته و متحیر گردد ، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

بیهوشی درخواب بر دو وجه است .

اول : دشواری کارها ،

دوم : تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی .

مولف گوید :

اگر ببیند اورا با ماده بیهوش کننده یا سرنگ یا غیره بیهوش کردند آن طور که قدرت جسمانی و عقلانی خود را از دست داد کاری را شروع می کند که در آن سر گردان و حیران می ماند و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گیری از دست می دهد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیهوش شده اید : یک بیماری در پیش است .

شما بیهوش وزخمی می شوید : امیدهای شما با موفقیت روبرو میشوند .

یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می شود : یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است .

بچه ها بیهوش می شوند : ناکامی در عشق

اشخاص دیگر بیهوش می شوند : موفقیت شما به تاخیر می افتد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید