درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بیوه مرد : اتحاد دربین دوستان

یک مرد بیوه با زنی همسال خودش ازدواج می کند : آرزهایش برآورده می شود .

یک مرد مسن بیوه با دختری جوان ازدواج می کند : او قربانی عاقبت نیندیشی خود خواهد شد .

یک مرد بیوه باخواهرزنش ازدواج می کند : یک دشمنی بزرگ

یک مرد بیوه با یک زن ثروتمند ازدواج می کند : غم

یک مرد بیوه با یک زن جوان ازدواج می کند : ادارة امور مختلفی بدستش می افتد .

شما بیوه هستید : منفعتهای جدید و لذتهای جدید

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید