آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید که با فرد بی‌بند و باری معاشرت می‌کنید ، به این معنا است که به خاطر رفتار ناپسند خود دیگران شما را مورد تمسخر قرار می‌دهند ، اگر دختری در خواب فرد هرزه‌ای را ببیند ، به این معنا است که سعی دارد به نامزد خود بفهماند که فرد سالمی است و اگر زنی چنین خوابی ببیند ، بیانگر شک و تردید شوهرش نسبت به او است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید