آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی‌حس شده است ، به این معنا است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

دچار بیحسی شده اید : موفقیت و نتایج عالی در کارها

پای شما بیحس شده است : شادی

باوزی شما بیحس شده : موفقیت بزرگ

دست راست شما بی حس شده : یک دوست به ملاقاتتان می آید .

دست چپ شما بیحس شده : یک میهمان ناخوانده

بدن فرزندانتان بیحس شده : پول فراوان .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید