آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت .

2ـ دیدن افراد بی دندان در خواب ، نشانة آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید