آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب با شما با بی‌رحمی رفتار کردند ، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل روبه‌رو می‌شوید . اگر در خواب فردی را ببینید که با دیگران رفتار بی‌رحمانه‌ای دارد ، به این معنا است که مسؤولیت سنگینی بر دوش شما می‌گذارند که به شما ضرر می‌رساند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید