درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بی گناه هستید : شما خیلی پرشور و هیجان هسنید .

شما می دانید که بی گناه نیستید : موقعیت بسیار مهمی بدست خواهید آورد .

یک شخص بی گناه را محکوم کرده اند : پول و خوشبختی در انتظار شماست .

افراد خانواده بی گناه هستند : بحثهای بسیار دشوار درباره کارتان در پیش دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید