محمدبن سیرین گوید :

تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود . اگر گرمای سخت بود ، چنانکه مردم را از آن زیان بود ، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار ، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد و برای مردم عام ، پادشاه را به خواب دیدن ، از پادشاه قوت و نصرت است . اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند ، تاویلش به خلاف این است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در خواب ها به صورت نشانه های طبیعی تظاهر می کنند از آن جمله هستند فصول سال . ابن سیرین نوشته تابستان پادشاهی است سخت و چون پادشاه نیز قدرتی است تعیین کننده با تعریف بالا مطابقت پیدا می کند . اگر گرمی هوا را در فصل تابستان ببینید نیکو است و اگر در زمستان احساس کنید که هوا گرم است خبر از بهبود کار می دهد و اگر در بهار تابستان را به خواب ببیند خواب شما خبر می دهد که مشکلی برای شما پیش می آید بخصوص اگر در خواب احساس گرمی زیاد بکنید و کلافه باشید . تابستان و گرمی هوا در غیر فصل بخصوص در بهار که طبیعت در نهایت تعادل است خشم مافوق و رییس هم می تواند باشد یا یک گرفتاری دادگاهی و سئوال و تحقیق قضائی .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تابستان در خواب ، بیانگر ایجاد مشکلات و گرفتاری است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید