آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن تابلوی کنار جاده ، بیانگر آن است که موضوعی موجب پریشانی شما می‌شود .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تابلوی کارخانه یا مغازه در خواب ، نشانه‌ی آن است که یکی از دوستانتان باعث ناراحتی شما می‌شود . دیدن یک تابلوی نقاشی در خواب ، نشانه‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . اگر در خواب یک تابلوی نقاشی بخرید ، به این معنی است که به خاطر موضوعی عصبانی می‌شوید . اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوی نقاشی هستید ، نشانه‌ی بهبودی در امور مالی است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 37
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید