محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را ، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است . اگر بیند دراز بود ، سفر دراز کند . اگر کوتاه بود ، سفرش کوتاه است . اگر از برای دوختن ریسمان را تاب می داد ، دلیل که بهر مصلحتی کاری کند یا از بهر راحت نفس ریاضت کشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است .

اول : سفر و تحویل و جابجائی .

دوم : ریاضت نفس .

سوم : گشایش کارهای فروبسته .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تاب ، بی اعتباری و تزلزل در رای و اراده و بی اعتمادی به کار یا وضع اجتماعی است . اگر بگویید _ مراتاب می دادند _ مورد تهدید قرار می گیرید و از ناحیه کسی به شما حسن نیت ندارد تشویش خاطر پیدا می کنید و اگر بگویید _ تاب خوردم _ خودتان نگران موقعیت خویش می شوید بی آن که انگیزه خارجی وجود داشته باشد . اگر در خواب فقط به تماشای کسی که تاب می خورد ایستاده باشید خواب شما می گوید در آستانه یک ریسک قرار گرفته اید و در روزهای آینده در اتخاذ تصمیم برای انجام کاری مردد و دودل می مانید . به هر صورت تاب بی اعتباری و سستی و عدم اعتماد به خویشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بیاید و چه نیاید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید