آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دبدن تاج گلی با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است که فرصتهایی بزرگ را برای کسب توانایی و اقتدار در دستهای شما قرار خواهد گرفت .

2ـ دیدن تاج گلی پژمرده در خواب ، نشانة آن است که در امور عاشقانه شکست خواهید خورد .

3ـ دیدن تاج گلهای مخصوص عروسی در خواب ، علامت آن است که دورة سخت زندگی به زودی به پایان خواهد رسید .

اچ میلر می‌گوید :

اگر در خواب دیدید که تاج گلی بر سر گذاشته‌اید ، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است . اگر در خواب تاج گلی از گل‌های دلخواه‌تان دیدید ، نشانه‌ی رسیدن به اهدافتان است . دیدن تاج گل برای مراسم عزاداری ، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید