محمدبن سیرین گوید :

تاج در خواب دیدن ، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال . اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و مرصع ، دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابد ، ولیکن در دین و راه شریعت ضعیف است . اگر این خواب را زنی دید ، دلیل که شوهری کند صاحب حشمت و جاه در شغل دنیا .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند بر سر وی تاج نهاد ، دلیل که او از پادشاه ، کامروائی رسد . اگر بیند پادشاه تاج به وی داد و او بر سر نهاد ، دلیل که زن توانگر خوبروی بخواهد و از او کام دل و داد یابد . اگر بیند تاج از سر او بیفتاد و بشکست ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر کسی بیند تاج از سر وی برگرفته شد ، دلیل که زن از وی جدا شود . اگر بیند تاج از سر وی بیفتاد و بشکست ، دلیل که زن او بمیرد ، یا کسی از اهل بیت او بمیرد و از دنیا رحلت کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد ، دلیل که شوهر کند .

اگر شوهر دارد ، دلیل که بر زنان مهتر شود .

اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند ، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد .

اگر دید تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد ، دلیل که قریب و ازنزدیکان پادشاه است و جاه و حرمت وی را حاصل شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار . اگر زنی در خواب ببیند که تاج یا نیم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر می کند و او شوهری است ایده آل . اگر دختر دم بختی ببیند نیم تاج یا تاج بر سر نهاده یا در دست دارد که متعلق به خودش می باشد خواستگاری در حد عالی برای او می آید . اگر مردی ببیند که تاج بر سر نهاده وضع مادی و معنوی او خوب می شود تا جایی که بین همگان امتیاز می یابد . اگر جوانی این خواب را ببیند شغلی پیدا می کند و به مقصود می رسد . اگر در خواب دیدید که کسی بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتی بزرگ در حق شما انجام می دهد و چنانچه شما بر سر دیگری تاج گذاشتید این خدمت بزرگ از جانب شما انجام می گیرد . اگر مردی ببیند که تاج داشت و برداشت و بر زمین نهاد یا بیکار می شود و یا همسرش را طلاق می دهد و اگر زنی این خواب را ببیند با شوهرش اختلاف پیدا می کند و احتمالا از او جدا می شود . اگر دختر و پسری جوان ببینند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسی را از دست می دهند . تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بیشتر است و موقعیتی بهتر نصیب بیننده خواب می گردد . در پایان اگر زنی بر سر زن دیگر تاج نهاد هووی او می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

تاجگذاری : یک خوشبختی گذرا

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن تاج مملکت بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تاج در خواب ، نشانة تغییر و تحول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت است .

2ـ اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید ، نشانة از دست دادن ثروت است .

3ـ اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می کند ، علامت ارزشمند بودن تفکر شماست .

4ـ اگر خواب ببینید شخصی که تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است که با شما گفتگو می کند ، نشانة علاقة شما به امور مملکتی و مسایل سیاسی است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب تاج طلایی دیدید ، نشانه‌ی آن است که دچار خودخواهی شده‌اید . دیدن تاج نقره‌ای در خواب ، به معنای آن است که به زودی هدیه‌ای به دستتان می‌رسد . اگر در خواب ببینید که روی سر کسی تاج می‌گذارید ، به معنای آن است که با تلاش فراوان به اهدافتان خواهید رسید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید