محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد ، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد ، به قدر آن که از وی برده بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تاراج کردن ، دلیل بر چهار وجه است .

اول : شعب وقبح و زشتی .

دوم : زیان .

سوم : غم و اندوه .

چهارم : ارزانی نرخ ، مگر درصورتی که ببیند از دشمن به غنیمت گرفته شده است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب می بینیم که یا مال ما را تاراج می کنند یا مال دیگری را می برند و ما شاهد یا عامل آن هستیم . اگر ببینیم مال دیگری را به تاراج می بریم برای صاحب مال غم و غصه بوجود می آوریم و چنانچه مال ما را می برند غم و رنج به ما می رسد ولی به فرموده امام صادق علیه السلام تاراج هم می تواند غم و غصه باشد و هم فراوانی و نعمت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید