محمدبن سیرین گوید :

تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد . اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد ، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد ، دلیل که این منافق بود .

جابرمغربی گوید :

تاریکی به خواب ، غم و اندوه است . اگر دید که هوا سخت تاریک شد ، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود . اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر ، ناگاه پدید آمد ، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تاریکی در خواب بر پنج وجه است .

اول : کفر ،

دوم : تحیر و سرگردانی ،

سوم : فروبستن کارها ،

چهارم : بدعت ،

پنجم : در ضلالت وگمراهی افتادن .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر به خواب دید از تاریکی به روشنائی آمد ، دلیل که از درویشی به توانگری و ثروتمندی افتد و از غم فرج و شادی یابد و کار بر وی گشاده شود از راه ضلالت دور بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ما نمی دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی نهند . در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می گیرد . اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب می شویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد . اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنائی رسیدید وضع شما بهبود کلی می یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می نهید و آگاهانه پیش می روید . اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه جا را تاریک کرد غم و غصه ای عمومی پیش می آید و گرفتاری همگانی عارض می گردد مثل یک بیماری همه گیر . معبران اسلامی نوشته اند تاریکی کفر است و ضلالت و بهترین حالت این است که در خواب خود از تاریکی بیرون می آئیم و به روشنائی برسیم . اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما او را نمی دیدید ولی صدایش را می شنیدید گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد . اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای شیطان است . اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنائی را از دور تشخیص می دادید امید هست که خود را نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می شود که باید آن را بگیرید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می شوید ، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید ، بد خواهید آورد . اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است .

2ـ اگر خواب ببینید فرزند یا دوست خود را در تاریکی گمراه کرده اید ، علامت آن است که دلایل فراوانی برای عصبانیت پدید خواهد آمد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید ، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک دارید . اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکی ببینید ، یعنی باید مراقب توطئه‌ی دشمنان باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید