محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند تاس بازی می کرد و قمار باخت ، دلیل است به غمی گرفتار شود ، یا در حیلتی افتد .

جابرمغربی گوید :

اگر دیدتاس بازی کرد ، دلیل خصومت است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است . اول : مقام . دوم : زن . سوم : فرزند . چهارم : مال . پنجم : گفتگو .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید