آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تانکر در خواب ، نشانة آن است که ورای توقع و انتظار خود به کامیابی و خوشنودی دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید از تانکری مایه ای چکه می کند ، نشانة آن است که در ارتباط با کار و حرفة خود زیان خواهید دید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 12
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید