آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب ببینید با تانکی به مبارزة دشمن می روید ، نشانة آن است که فرصتهایی خوب برای پیشرفت به شما رو می کند به شرط آنکه از این فرصتها به درستی استفاده کنید .

2ـ اگر خواب ببینید از روی تانکی به زمین می افتید ، نشانة آن است که از مقامی بالا به زیر می آیید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید