محمدبن سیرین گوید :

درخواب دیدن ، خدمتکار خانه بود ، که آن چه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند . اگر بیند تاوه نو داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که خدمتکاری مصلح او حاصل شود ، یا از وی جدا شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند از تاوه چیزی می خورد ، دلیل که از خدمتکار خیر و منفعت بدو رسد به قدر خوردنی . اگر بیند آن خوردنی ترش و ناخوش است ، دلیل که غمگین شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید