آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است .

2ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاکسی می شوید ، علامت آن است که می خواهید رازی را از دوستان خود پنهان کنید .

3ـ اگر با زنی سوار تاکسی شوید ، حاکی از آن است که رسوایی شما را بدنام خواهد ساخت .

4ـ اگر خواب ببینید مشغول راندن تاکسی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کاری که به چنگ می آورید ، پشرفت اندکی خواهید کرد .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تانک در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که باید مراقب توطئه‌ی دشمنان باشید . اگر خواب ببینید که مشغول راندن تانکی هستید ، بیانگر موفقیت در امور کاری است .

هانس کورت می‌گوید :

اگر خواب ببینید به وسیله‌ی تانکی با دشمن می‌جنگید ، به این معنا است که موقعیت‌های خوبی برای پیشرفت پیش رو دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید