آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اید ، تبرئه شوید نشانه‌ی آن است که از راه‌های غیرقانونی پول فراوانی به دست می‌آورید و اگر دیگران تبرئه شوند ، به معنای آن است که به همراه دوستانتان روزهای خوبی پیش رو دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید