به فارس طبل است . دیدن آن درخواب خبر مکروه و سخن دروغ است و کاری پیدا و روشن و این جمله ، دلیل بر زننده آن کند .

محمدبن سیرین گوید :

اگر دید با تبیره پای کوبد و رقص کند ، دلیل است بر غم و اندوه . اگر دید او تبیره مفرد همی زد ، دلیل که سخن باطل گوید ، یا کاری ناصواب کند و بدان مشهور شود و بعضی از معبران گویند : تبیره درخواب آواز خوش و باطل است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید تبیره می زد ، دلیل که کارهای باطل کند با شعت ، که در او هیچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده که دهد جمله دروغ باشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن تبیره در خواب ، کاری است که به نادانی کرده شود و عاقبت آن کار ظاهر ، باطل است و تبیره زدن در خواب ، مردی است که دروغ شیرین و آراسته گوید به ظاهر و در باطن مردمان را غیبت کند و سخنان زشت گوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید