محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند تتماج به گوشت بره یا گوشت گوسفند و ماست شیرین میخورد ، دلیل که به قدر آن از مردم سپاهی وی را منفعت وخیر رسد . اگر بیند با گوشت گاو یا با گوشت خرگوش و کشک و ماست ترش میخورد ، دلیل که منفعت اندک از مردم سفله دون بدو رسد .

جابرمغربی گوید :

تتماج با گوشت خرگوش یا چیزی ترش ، دلیل بر غم و اندوه است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید