آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید با گچ سفید بر تخته سیاهی می نویسید ، نشانة آن است که خبرهایی بد از جابت فردی که دستخوش بیماری است به شما خواهد رسید . یا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگی هایی خواهد شد .

لیلا برایت می‌گوید :

پاک کردن تخته سیاه در خواب ، نشانه‌ی آن است که باید دقت بیشتری در کارتان به عمل آورید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید