منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او . حالتی که تخت خواب دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است . چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است این خواب به او می گوید که همسرش تعادل ندارد . این عدم تعادل می تواند هم جسمی باشد و هم روحی . از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می نهد . مشاهده آشفتگی تخت خواب به مرد توصیه می کند که در بیداری جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج می برد . برای زن خواب بیننده نیز گویای همین حقیقت است . اگر در خواب ببینید که تخت خواب کثیف و پاره است خواب شما خبر می دهد که یک بیماری انتظار همسرتان را می کشد . این برای زن نیز هست که مشاهده پارگی و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصیه می کند مراقب سلامت شوهر خویش باشد . اگر در خواب تخت خوابی تمیز و گسترده و مجلل با ملافه های پاک و اطو کرده دیدید نشان آن است که همسر شما خشنود است یا کاری درخشان در پیش دارد و چنان چه زن نداشته باشید خواب شما می گوید زنی با امتیازات بالا و بسیار متشخص در زندگی شما ظاهر می شود . چنان چه دختر و پسر جوانی در خواب تخت خوابی مجلل ببینند می تواند امیدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت . ممکن است در خواب که تخت خواب شما نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف زن و شوهر است . اگر در خواب روی تخت خوابی که می خوابید جوراب دیدید چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر می روید و این سفر را با همسرتان انجام می دهید . اگر در خواب ببینید گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده زنی در صدد اغوای شما یا همسر شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می ریزد . بخصوص اگر بیننده گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است این می گوید که در نتیجه فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می افتد . اگر ملافه های تخت خواب زرد بود نگران بیماری همسرتان باشید . اگر سفید بود ولی چرک و لکه دار باز هم خوب نیست . اگر در خواب ببینید پایه تخت خواب شما شکسته خواهر یا همسرتان بیمار می شود یا می میرد . اگر مرغی زیر تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند می شوید و آن فرزند دختر خواهد بود . اگر چیزی زیر تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان یا همسرتان به سفر می روید و موقتا بین شما جدائی می افتد . خانم ها اگر گربه یا زن دیگری را در تخت خواب خود دیدند مراقب شوهر شان باشند چون گرفتار هوو می شوند .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب یک تختخواب خالی ببینید ، یعنی دچار دردسر و مشکلات می‌شوید . اگر خواب ببینید که بر روی تختخواب تمیزی دراز کشیده‌اید ، نشانه‌ی داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است و اگر روی تختخواب کثیفی دراز کشیده باشید ، نشانه‌ی داشتن اوضاع نابسامان است .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تختخوابی است ، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختی است . اگر در خواب یک تختخواب سفید و تمیز ببینید ، بیانگر پایان مشکلات و رسیدن به خوشبختی است . دیدن بیمار بر روی تختخواب ، بیانگر آن است که برای مدتی دچار مشکلات فراوانی می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید