محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که بر تخت نشسته است و بر آن تخت چیزی گسترده نبود ، دلیل که به سفر شود . اگر بیند بر تخت خفته است و بر آن چیزی گسترده است ، دلیل که بزرگی یابد و به قدر و قیمت تخت ، دشمنان را قهر کند اما از این غافل است . اگر این کس از اهل فساد است ، دلیل که بر دارش کنند ، خاصه که خود را به تخت خفته بیند ، اگر بیند تخت بشکست و او بیفتاد ، دلیل که ازجاه و بزرگی بیفتد و حالش بد شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن تخت درخواب بر هفت وجه است .

اول : عز و جاه ومقام .

دوم : سفر .

سوم : مرتبت و رتبه و درجه .

چهارم : بلندی ورفعت .

پنجم : ولایت وحکومت .

ششم : قدر و جاه ومنزلت .

هفتم : عالی شدن کارها .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در مورد تخت عینا نوشته معبران کهن را نقل می کنم . نوشته اند اگر کسی ببیند که بر تخت نشسته که چیزی بر آن گسترده نیست نشان آنست که به سفر می رود و اگر ببیند که روی تحت خوابیده یا نشسته و چیزی بر تخت گسترده به قدر و قیمت آن تخت دشمنانش را مقهور می کند و شکست می دهد ولی عاقبت او را بر دار کنند و اگر ببیند که از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید