محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند او را تخمه است ، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند ، تا از عقوبت حق تعالی نجات یابد و عقیده معبران آن است که تخمه در خواب دیدن ، در آن خیر نباشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن تخمه درخواب بر چهار وجه است . اول : مال ربا . دوم : فساد . سوم : مال حرام . چهارم : متابعت هوای نفس .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تخمه و تخمه شکستن در بیداری یک نوع تفنن و سرگرمی است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غیر مجاز است . چنانچه در خواب ببینید که تخمه می خواهید نشان آنست که خود را با موردی سرگرم می نمایید که مطلوب و پسندیده نیست مثل قمار ، شرابخواری ، اعتیاد و معاشرت های بد . خود شما ممکن است آن را بپسندید اما اجتماع نمی پسندد و تخمه گویای این قبیل کارهاست . گرفتن یا خریدن تخمه گویای اینست که خود خواب بیننده مشتاقانه این کارها را می کند . اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت می کند . تخمه مال حرام و غیر مشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب شما خبر می دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می یابید . تخمه بو نداده در صورتی که نشکنید خیر و برکت است . اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه ، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می گوید خبری به شما می رسد که به وسیله آن خود شما می توانید منبع خیر و برکت باشید . آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می شود و بار می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید