آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

3ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

5ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

لیلا برایت می‌گوید :

خریدن تخم مرغ در خواب ، نشانه‌ی سود مالی است . اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‌های خود خوابیده ، بیانگر شنیدن اخبار خوب است . دیدن تخم مرغ پخته در خواب ، نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید .

دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب ، بیانگر بروز سختی‌ها و مشکلات است . اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد ، یعنی به کسی علاقه‌مند می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید