حضرت دانیال گوید :

تخم مرغ

در خواب کنیزک است .

اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد ، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید .

اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است ، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن .

اگر بیند تخم پخته همی خورد ، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد .

اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد ، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند .

اگر بیند تخم خام همی خورد ، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد .

اگر بیند تخم با پوست همی خورد ، دلیل که مال کسان خورد .

اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت ، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند تخم همی کرد ، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد .

اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ ، دلیل که مخالطت او با زنان بود .

اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد ، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد .

اگر بیند به جای فرزند تخم آورد ، فرزند کافر است .

اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد ، دلیل که کار مرده او زنده شود . قو گویند : او را فرزند آید .

اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد ،

اگر بیند تخم را شکست ، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد .

اگر بیند نتوانست تخم را بشکند ، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد .

اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن ، دلیل خیر و خرمی بود ، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود .

محمد بن سیرین گوید :

تخم . مرغان درخواب قوت بود .

لوک اویتنهاو می گوید :

تخم پرندگان : آمرزش ، رحمت ؛ ارث

لوک اویتنهاو می گوید :

تخم مرغ

گرفتن آن : سود

پختن آن : بدگویی

خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید

تخم پرندگان دیگر : آمرزش

خوردن تخم پرندگان دیگر : ناراحتی

دیدن آن : دعوا

تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

تخم مرغ

گندیده : موانع

شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر چهار وجه است :

1 . به مراد رسیدن .

2 . زن گرفتن .

3 . کنیز .

4 . فرزند دار شدن .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید