محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد ، دلیل که شرف و بزرگی یابد . اگر دید از آنجا که کاشته بود خورد ، دلیلش از این نیکوتر است . اگر بیند از آن چه کشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن ندانست ، دلیل بر غم و اندوه کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند گندم همی کاشت ، دلیل که او خیر و نیکوئی رسد . اگر بیند جو همی کاشت ، دلیل که او را مال جمع شود . اگر دید کاورس همی کاشت ، دلیل بر مال اندک کند . اگر بیند عدس و باقلا و لوبیا و مانند آن همی کشت ، دلیل است بر غم و اندوه .

حضرت دانیال گوید :

اگر در زمین خویش تخم همی کاشت ، دلیل که زنی خواهد و کارش ساخته شود . اگر زمین کشته خویش ناکشته بیند ، دلیل که او را با کسی خصومت افتد . اگر بیند که به جائی مجهول تخم همی کاشت و برآمد ، دلیل که غزا کند و غزا بر وی آسان گردد و خیرها کند . اگر بیند در زمین خویش کشت می کرد ، دلیل که او را مال و نعمت حاصل شود . اگر بیند جو یا گندم یا درخت در زمین خود می کاشت ، دلیل که عز و جاه او زیاده شود ، به قدر آن که کشته بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تخم کاشتن در خواب بر چهار وجه است .

اول : جاه ومقام و بزرگی .

دوم : فساد .

سوم : مال حرام .

چهارم : نفع وسود در بازرگانی

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید