محمدبن سیرین گوید :

ترازو در خواب قاضی است . اگر بیند ترازوی نو داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که در آن موضع قاضی و فقیهی پاک دین بود و کفه ترازو ، سمع قاضی است و درم ها که در آن بود ، خصومت است ، که نزد قاضی کند و سنگهای ترازو ، عدل و داد است که در میان خصمان کند ، به وقت حکومت . اگر بیند که ترازو ایستاده است ، چنانکه هیچ جهت میل نداشت ، دلیل که قاضی عدل کند . اگر بیند ترازو راست نبود ، دلیل که قاضی راست و منصف نبود و در حکومت میل می کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید عمود ترازو بشکست ، دلیل که قاضی آن دیار بمیرد . اگر بیند ترازو زیاده و نقصان است ، دلیل که در عدل و انصاف قاضی زیاده و نقصان است .

جابر مغربی گوید :

یکسو کردن ترازو در خواب ، رستن قاضی است از عذاب دوزخ .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ترازو در خواب های ما قاضی است . ترازو در خواب های ما نشان ترس از بازخواست و اجرای عدالت است و واهمه ای که ما از داوری درباره خویشتن داریم . سنگ های ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر یک روز پای داوری به میان کشیده شد با ارائه آن دلایل می توانیم از خود دفاع کنیم . ترازو هر قدر بزرگتر باشد گویای ترس بیشتر و خطای بزرگتر و نهانی ما است . اگر در خواب ترازوئی خیلی بزرگ دیدیم حادثه ای بزرگ اتفاق می افتد . اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا می گرفت گویای جسارت و گستاخی ما است . برخی از معبران نوشته اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثی را خبر می دهد که وقوع آن ها در اختیارما نیست .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ترازو ازجانب فاسق و فراغت وسعادت باید

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید