منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تربچه دیون کوچک و بدهی های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید . پولهایی که اندک اندک خرج می کنیم و از این و آن می گیریم و بدهکار می شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می آورد . تربچه همان بدهی کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهی های خرد ماست که در خواب ظاهر می شود . اگر در خواب ببینید دسته تربچه سرخ و خوشرنگ دارید که می خورید یا بر سفره می نهید دین کوچکی پیدا می کنید که بعدا موجب نگرانی شما می شود . گرفتن تربچه از دیگران و کندن آن از زمین هم همین تعبیر را دارد . اگر تربچه هایی داشتید و نخوردید و دور ریختید تعبیرش اینست که از دیون کوچک راحت می شوید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تربچه در خواب ، به این معنا است که یکی از رازهای شما بر ملا می‌شود . خوردن تربچه در خواب ، نشانه‌ی آن است که از رفتار ناپسند اطرافیان خسته شده‌اید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه های رسیده است ، نشانة آن است که دوستانی بی نهایت مهربان در کنار شما خواهند بود ، و نتایج کارتان نیز موفقیت آمیز خواهد بود .

2ـ خوردن تربچه در خواب ، نشانة آن است که از بی دقتی و نادانی یکی از نزدیکان خود رنج خواهید کشید .

3ـ اگر خواب ببینید تربچه می کارید ، نشانة آن است که خواسته های شما با شادمانی برآورده خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید