ابراهیم کرمانی گوید :

ترب به خواب دیدن غم و اندوه است . خاصه که خورند و اگر بیند میخورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد . اگر بیند کسی ترب بدو داد ، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند . اگر بیند که او ترب به کسی داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد ، دلیل که از غم برهد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ترب در خواب غم و اندوه است . سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می آورد . اگر در خواب دیدید که ترب به کسی می دهید حرف هایی می زنید و کارهایی می کنید که اگر چه با حسن نیت گفته و انجام می شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد می گذارد و او را آزرده می کند و چنانچه کسی به شما ترب داد او موجب دلتنگی شما می شود چه بسا نیت بد نداشته باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی ترب کوهی در خواب ، بیانگر همنشینی با افراد مقتدر است . اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن ترب کوهی هستید ، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری به عمل آورید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید