محمدبن سیرین گوید :

ترسیدن در خواب ، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست ، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

ترسیدن درخواب ، نصرت است ، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید ، دلیل که از کسانی که به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است . اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت . نوشته اند ترس ایمنی است . اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می بینید . امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که موضوعی موجب ترس شما شده است ، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که به خاطر سفری وحشت‌زده شده‌اید ، بیانگر بروز مشکلات خانوادگی است . اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعی ترسیده‌اند ، بیانگر آن است که چیزی شما را نگران می‌سازد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید