منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ترمز را در خواب بدون اتومبیل نمی توان دید . چنانچه در خواب ببینیم سوار اتومبیلی هستیم که ترمز آن می گیرد نشان خطر نیست بلکه گویای وحشتی است که از آینده داریم . ترمز نماینده قدرت اراده و توان خویشتن داری ما در خواب است . اگر خواب دیدیم که ترمز ماشین ما نمی گیرد نشان آن است که اراده ما سست می شود و در تصمیم گیری ها دچار تردید و هراس می شویم که البته خوب نیست . اگر در خواب دیدیم که ترمز ماشین خود را تعمیر می کنیم خوب است چون خواب ما می گوید که در آینده ای نزدیک به بازسازی شخصیت خود می پردازیم .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید