منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ترمه در خواب فریب و نیرنگ است و مجذوب شدن به دنیای خالی از معنویات و ظاهری . چنانچه در خواب ببینید ترمه دارید یا لباسی از ترمه پوشیده اید و قطعه ای ترمه در لباس خود به کار برده اید که با لباس و شخصیت و موقعیت شما هماهنگی و تناسب ندارد گویای آن است که فریب می خورید و مچذوب می شوید و عمر و وقت خود را تباه کاری بیهوده می کنید . حتی ممکن است رشوه قبول کنید . ترمه در خواب رشا و ارتشا است و این در چند مورد ثابت شده . چند حادثه از ارتباط ترمه و رشوه به وسیله معبران متاخر نقل شده که جای آن این جا نیست فقط تصریح می شود که ترمه فریب است و گول خوردن و گول زدن و ارتکاب عمل خلاف بر مبنای شوق و جذبه و از روی طمع و جهل . اگر کسی به شما طاقه ای ترمه هدیه داد نشان می دهد که موردی برای فریب بزرگ پیش می آید که خوبست هوشیار باشید . تعارف ترمه دعوت به انجام کار خلاف و بی عدالتی است . اگر از جانب شما ترمه به دیگری تعارف شود خواب می گوید که شما دیگری را اغوا می کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید