محمد بن سیرین گوید :

ترنگبین در خواب ، مال بی منت است . اگر بیند ترنگبین بسیار داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که روزی بسیار یابد ، از آنجا که امید ندارد و کارهای او به نظام شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر ترنگبین درخواب دید یا خورد ، دلیلش بر سه وجه است

اول : مال و روزی حلال بی منت خلق .

دوم : معیشت و گشایش کارها .

سوم : کام دل یافتن و به مراد رسیدن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ترنگبین یا ترنجبین را در خواب بی مورد و بدون مناسبت نمی بینیم . چون جنبه داروئی دارد . اگر در خواب ببینیم حتما یا بیماری همراه آن است و یا زمینه ای از بیماری در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بیمار باید کودک باشد زیرا انگبین از داروهای خاص کودکان و شیرخواران است . معبران نوشته اند ترنگبین مال بی منت است یعنی مال مفت و چنین مالی در زندگی امروز ما یافت نمی شود مگر به علت ها و مناسبت های نادر . ترنگبین شیره گیاهی است شفابخش و شیرین و اگر در خواب دیدید که کسی ترنگبین برای شما آورد یا تعارف کرد که بخورید گویای آن است که کسی در رفع مشکلات به شما کمک می کند و آخرین کلید را برای گشودن در بسته به شما می دهد . روی هم رفته دیدن ترنگبین در خواب بد نیست و اگر به نوشته معبران قدیمی مال بی منت نباشد نوشدارو و کلید مادر است برای گشودن درهای بسته .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید