محمدبن سیرین گوید :

از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود ، دلیل بر مضرت کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تره از سبزیهای خوردنی است اما از انواع خوب آن نیست زیرا در خواب های ما به بدی و بد دهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع تعبیر می شود . تره عطر و بویی خوب ندارد به خصوص اگر تنها و بدون همراه نان یا غذای دیگر بخوریم دهانمان تا چند ساعت بعد بوی ناخوش می گیرد ، همین معنی تره را در خواب بد معرفی می کند . اگر دیدید که تره از مزرعه می چینید یا از دکان می خرید خودتان تدارک یک فتنه را می بینید و کاری می کنید که تلخ کامی می آورد . اگر تره داشتید و دور ریختید از انجام کار بد احتراز می کنید و این نیکو است . کاشتن تخم تره توطئه است و توطئه ای زمینه دار که سالها ـ تا هفت سال ـ برای خودتان و دیگران گرفتاری ایجاد می کند .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تره در خواب ، نشانه‌ی موفقیت در کارتان است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید