لیلا برایت می‌گوید :

دیدن ترکه در خواب ، نشانه‌ی آن است که مرتکب اشتباهی می‌شوید . اگر در خواب کسی شما را با ترکه کتک زد ، به این معنا است که به اهدافتان می‌رسید . اگر شما کسی را با ترکه کتک زدید ، یعنی در انجام یکی از کارهایتان موفق نمی‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید